Menu Sluiten

De aanpak van huiselijk geweld in Amsterdam

Sinds 2008 kunnen burgers en professionals in Amsterdam voor hulp en advies bij problemen rond huiselijk geweld terecht bij zes Steunpunten Huiselijk Geweld, verdeeld over de nu 7 stadsdelen. De aanpak van huiselijk geweld is overal in het land nét even anders geregeld is. De aanpak die Amsterdam voorstaat is feitelijk ook weer een variatie op een variatie. Begin 2009 besloot Wethouder Zorg, mevrouw M. Vos, echter opnieuw tot een verbetertraject rond de aanpak van huiselijk geweld. De bedoeling hiervan was om samen met de betrokken organisaties ( en dat zijn er op het gebied van huiselijk geweld heel veel) zicht te krijgen op de positieve verworvenheden in de aanpak van huiselijk geweld en de negatieve aspecten , bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking tussen de verschillende organisaties en ondersteuning. Dit om uiteindelijk hét doel dichterbij te brengen, namelijk: het absolute voorkómen van huiselijk geweld, het voorkómen van herhaling en van escalatie en het zoveel mogelijk wegnemen van de aangerichte schade dat huiselijk geweld kan veroorzaken.

In opdracht van de wethouder heeft het BMC, een bureau voor advies management, dit traject begeleid en een notitie opgesteld met aanbevelingen. Hoewel in het algemeen grote tevredenheid bleek te bestaan over de inzet van de Steunpunten bij de Hulpverlening (noot 1) bij huiselijk geweld, onder regie van Blijf Groep, zijn, lopende het bovenbeschreven traject, ook enkele knelpunten (noot 2) gesignaleerd, zoals bijvoorbeeld de verschillen in aansturing van de hulpverlening door de stadsdelen. Daardoor werd van het ene steunpunt een andere inzet gevraagd dan het andere, bijvoorbeeld in haar rol bij de aanpak van kindermishandeling of ouderenmishandeling. Ook bleek bij meerdere organisaties, in overeenstemming met de landelijke ontwikkelingen (noot 3), behoefte te bestaan aan een toonaangevend expertisepunt, dat de aanpak van huiselijk geweld in Amsterdam op een hoger plan zou kunnen tillen.

Het verbetertraject, ingezet door de wethouder, heeft er uiteindelijk toe geleid dat in 2010 naar alle waarschijnlijkheid toegewerkt zal worden naar één Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld – expertisepunt in Amsterdam, dat organisaties in de toekomst nadrukkelijk zal ondersteunen in de aanpak van huiselijk geweld. Bovendien, is de bedoeling, zal dit expertisepunt, binnen een afgesproken structuur, waarin verantwoordelijkheden overzichtelijk zijn belegd, de regie voeren over het netwerk van organisaties die zich in Amsterdam met huiselijk geweld bezighouden. De front-office zal, evenals het Meldpunt Eergerelateerd Geweld, ook bij dit expertisepunt een plek krijgen.

Tekst: Cneel Landheer, sectormanager Blijfgroep Amsterdam & Flevoland
Beeld: Ingrid de Groot

Noten:
1. Het Verwey-Jonker instituut heeft over het jaar 2008 een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten van de Steunpunten in Amsterdam. Uit dit onderzoek bleek dat de Steunpunten door cliënten met een gemiddelde van 8,5 werden gewaardeerd).
2. Uit: “Voorstel toekomstige infrastructuur van de aanpak huiselijk geweld in Amsterdam”, BMC, december 2009
3. Zie: “Werkdocument Concept Basisfuncties Steunpunten Huiselijk Geweld”, Movisie, oktober 2009

Geplaatst in Huiselijk geweld